Zasada działania

Do poszukiwania wody stosujemy najbardziej zaawansowaną z metod elektrycznych – metodę tomografii elektrooporowej ERTumożliwiającą szczegółowe odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej ośrodka. Fizycznie pomiar polega na uziemieniu wzdłuż odcinka pomiarowego, w równych odstępach, kilkudziesięciu lub kilkuset  elektrod, i wykonaniu pomiarów dla wszystkich 4 elektrodowych kombinacji tych elektrod.

 

DSC_0065

 

Dzięki temu uzyskujemy  szczegółowe odwzorowanie zróżnicowania oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej a to z kolei przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych.

Różne grunty mają swoją charakterystyczną  oporność dlatego na tej podstawie można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

 

Badania prowadzimy dla warstw „płytkich” – czwartorzędowych oraz w głębokich warstwach starszego podłoża:

 

Warstwy płytkie – Czwartorzęd – piaski, gliny, iły, pyły

Podstawą zastosowania metody geofizycznej -elektrooporowej w poszukiwaniach warstw wodonośnych jest fakt, iż oporność elektryczna warstwy wodonośnej występującej w rejonie badań jest znacząco wyższa, niż oporność otaczających w podłożu warstw spoistych. Stąd wysoki gradient oporności występujący na granicy warstw jest podstawą do wyznaczenia stropu i spągu warstwy wodonośnej.

Na podstawie przebiegu granicy elektrooporowej pomiędzy warstwą wysokooporową a warstwami niskooporowymi można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

 

 

 

 

Poszukiwanie wody w podłożu skalnym.

Poszukiwanie wody w podłożu skalnym jest bardziej skomplikowane i wymaga dużej wiedzy, oraz dodatkowych informacji w postaci danych archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych. Do każdego tematu należy podejść indywidualnie w zależności od rodzaju skały w podłożu.

 1. Zadzwoń do nas
  – omówienie problemu
  – ustalenie terminu
 2. Projektowanie badań
  – sprawdzemnie map geologicznych, hydrogeologicznych oraz danych archiwalnych badanego rejonu
  – zaprojektowanie badań na podstawie zdjęć satelitarnych
 3. Akwizycja danych
  – wykonanie badań terenowych (pomiar geofizyczny, prace geodezyjne)
  – wywiad terenowy (zebranie wszystkich przydatnych informacji z terenu)
 4. Opracowanie danych
  – wstępne wyniki tuż po pomiarze pokazywane na laptopie
  – kompleksowe sprawozdanie z badań geofizycznych zostanie dostarczone do inwestora po około tygodniu czasu.